1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

เรียนรู้เคล็ดลับการสร้างงานกราฟฟิกที่ง่าย และเจาะลึก สามารถนำไปใช้งานได้จริง

อ.ตรี สอนการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash


งานกราฟิกสามารถเป็นได้ทั้งอาชีพ และ งานอดิเรก โรงเรียน iDesign มีความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรด้านกราฟิก ให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ สร้างสรรค์ผลงานกราฟิกดีๆ ต่อไป และเป็นอีกหนึ่งแรง ที่จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมงานด้านกราฟิกของประเทศไทย ให้เติบโตทัดเทียมต่างประเทศได้ นำชื่อเสียงสู่ประเทศไทยได้ งานกราฟิกไม่ใช่เรื่องยาก สามารถฝึกฝนได้ ถ้าตั้งใจจริง


 


 

วิดีโอช่วยสอน Video Tutorial

สามารถติดตามวิดีโอช่วยสอนอัพเดทใหม่ได้ทาง

https://www.facebook.com/idesignschool

https://www.youtube.com/user/idesignschool