1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ตารางเรียน

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 085-399-4464
เลือกตารางเวลาเรียนด้านล่างนี้
กรอกรายละเอียดของท่านให้ครบถ้วนทั้งหมด
แล้วคลิกปุ่ม "Registration" ด้านล่าง
หลักสูตร : 3ds Max 2012 for Model & Animation
วันที่ : 15 ก.พ.-21 มี.ค.
รอบเวลา : เสาร์ 10.00-17.00 (เต็มวัน)
คำนำหน้า : *
ชื่อ : *
นามสกุล : *
อายุ :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก : *
E-mail : *
หมายเลขโทรศัพท์ : *
หมายเลขโทรสาร :
ชื่อบริษัท / ชื่อสถานศึกษา :
อาชีพ :