ลงทะเบียนออนไลน์ / จองการฝึกอบรม (Inhouse)

Inhouse Training เป็นการอบรมที่องค์กรท่าน หรือเฉพาะบุคคลากรขององค์กร โดยสามารถเลือกวันเรียนได้เอง เนื้อหาให้เหมาะกับองค์กรท่านวิทยากรจะเลือก Case Study ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

    หลักสูตรที่สนใจ


    (กรณีเป็นการอบรมแบบ Inhouse เช่น ระบุจังหวัด)


    ข้อมูลผู้ลงทะเบียน หรือ ผู้ประสานงาน