PHP & MySQL การเขียนเว็บแอพพลิเคชั่น

สอนโดย: อ.อ.เอกพงศ์ธร เอื้อประเสริฐวณิช เวลาเรียน: 30 ชั่วโมง

เข้าใจหลักการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น พร้อมตัวอย่างการสร้างโปรแกรมยอดนิยมต่างๆ เช่น Web Board, Guest Book, ตระกร้าสินค้าเพื่อให้เกิดทักษะการเขียนโปรแกรม และสามารถนำไปประยุกต์ให้กับโปรแกรมต่างๆได้อีกมากมาย ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิค และ การเขียนภาษา PHP 5.3 ซึ่งเป็นภาษา Server Side Programming ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

โดยในหลักสูตรนี้จะจัดสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเลย หรือ ผู้ที่เขียนโปรแกรมได้แล้ว แต่ต้องการโปรแกรมช่วยเหลือที่สามารถทำให้การเขียนโปรแกรมรวดเร็วยิ่งขึ้น… เพราะหลักสูตรเป็นการเขียนภาษา PHP ด้วย Dreamweaver CS6 ซึ่งเป็นมาตรฐาน ของโปรแกรมเขียนเว็บเพจ HTML ที่เพิ่มความสามารถใหม่ในการเขียนภาษา PHP และติดต่อกับ ฐานข้อมูล MySQL

ตารางเรียน

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • ทั้งหลักสูตร 30 ชั่วโมง ราคา 6,500 บาท (จากราคาปกติ 7,000 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

** ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของตนเอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมแล้ว มาใช้ในการเรียน ใช้ได้ทั้งเครื่อง Windows / Mac OsX

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • เรียนทวนฟรี 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

พื้นฐานภาษา PHP

 • การทำงานของเว็บแอพฟลิเคชั่น
 • การติดตั้ง xampp เพื่อจำลองเครื่องเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • การกำหนดหมายเหตุ
 • การสร้างและใช้งานตัวแปร

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP 1

 • คำสั่งการคำนวนและนิพจน์ต่าง ๆ
 • คำสั่งการเปรียบเทียบ
 • คำสั่งทางเลือก if…else, if…else if…else, switch…case

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP 2

 • คำสั่งทำงานซ้ำ for loop และ while loop
 • การสร้างและใช้งานตัวแปรชุด (Array)
 • การสร้างและใช้งาน function
 • ขอบเขตการใช้งานตัวแปร

การจัดการแบบฟอร์มและส่งอีเมล

 • การสร้างและรับค่าจากแบบฟอร์ม
 • การอัพโหลดไฟล์
 • การส่งอีเมลด้วย PHPMailer

พื้นฐาน MySql และคำสั่งภาษา SQL

 • การทำงานและการออกแบบระบบฐานข้อมูล
 • พึ้นฐานการใช้งาน MySql
 • การเพิ่มข้อมูล
 • การเลือกข้อมูล
 • การแก้ไขข้อมูล
 • การลบข้อมูล

การทำงานร่วมกันระหว่าง PHP และ MySql

 • การแสดงข้อมูลจาก MySql
 • การแบ่งข้อมูลออกเป็นหลาย ๆ หน้า (Paging)
 • การสร้างเพจเพื่อเพิ่ม แก้ไขและลบข้อมูลจากฐานข้อมูล

ระบบสมาชิก

 • การสมัครสมาชิก
 • การล็อคอินเข้าระบบ
 • การออกจากระบบ
 • การแจ้งรหัสผ่านเมื่อผู้ใช้ลืม
 • การเปลี่ยนรหัสผ่าน

การสร้างระบบอีคอมเมิร์ช

 • การแสดงหน้าสินค้า (Catalog)
 • การแสดงและเพิ่มความคิดเห็นของสินค้า
 • การแสดงรายการสินค้าแนะนำและสินค้าขายดี
 • การค้นหาสินค้า

การจัดการตระกร้าสินค้า

 • การเลือกของใส่ตะกร้าสินค้า
 • การเพิ่ม แก้ไขจำนวนและลบสินค้าในตระกร้าสินค้า
 • การจัดการรายการสั่งซื้อสินค้า
 • การส่งอีเมลเพื่อยืนยันการสั่งสินค้า

การจัดการรายการสั่งซื้อสินค้า

 • การนำฐานข้อมูลขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์
 • การอัพโหลดเว็บขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์