ครูสกล เต็งสกุล

ประวัติ

ปัจจุบัน อ.สกล เต็งสกุล เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร Graphic Design, Graphic Design for Social Media, Lightroom for Photography และการถ่ายภาพเพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ราชเทวี และเป็ นวิทยากรพิเศษ ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนมากมาย เช่น กระทรวงการคลัง, กรมสรรพากร,มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง, สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, บริษัท เอไอเอ จํากัด(มหาชน), สถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ฯลฯ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี
  • เกียรตินิยมอันดับ 2
  • คณะศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2548
 • หลักสูตรพิเศษ
  • คอมพิวเตอร์เพื่องานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Flash
  • โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบ (ComArt)
  • การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
  • โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบ (ComArt)
  • Photoshop Course “Mood & Tone” Cubic Studio

ทักษะ

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Adobe Lightroom
 • Adobe After Effects
 • Adobe Premiere Pro
 • Affinity Designer
 • Camtasia

Adobe Certified Associate (ACA) Certificate

 • Visual Design Specialist
  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Illustrator CC
  • Adobe Indesign CC