ครูโทวิทูร เอื้อประเสริฐวณิช

ประวัติ

อ.โทวิทูร เอื้อประเสริฐวณิช เป็นผู้ก่อตั้งและอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ราชเทวี, อาจารย์พิเศษ และวิทยากรพิเศษ ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนมากมาย เช่น กระทรวงการคลัง, กรมสรรพากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน), บริษัท ฟู จิตสึ เจเนอรัล จํากัด, บริษัทบีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จํากัด ฯลฯ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี
  • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคําแหง ปี 2540
  • สาขาวิชาเอก สื่อมวลชน
  • สาขาวิชาโท การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตรพิเศษ
  • การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม LightWave 3D มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Character Animation Advance สถาบัน IMAGE MAX

ทักษะ

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Adobe Premiere Pro
 • Adobe After Effects
 • Ms Word
 • Ms PowerPoint
 • 3Ds Max
 • Lightwave 3D
 • Professional Graphic Designer

Adobe Certified Associate (ACA) Certificate

 • Visual Design Specialist
  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Illustrator CC
  • Adobe Indesign CC
 • Video Design Specialist
  • Adobe Premiere Pro CC
  • Adobe AfterEffects CC