ครูตรีชัยวัฒน์ เอื้อประเสริฐวณิช

ประวัติ

อ.ตรีชัยวัฒน์ เอื้อประเสริฐวณิช เป็นผู้ก่อตั้ง และผู้อํานวยการ โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ราชเทวี , อาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนมากมาย เช่น กระทรวงการคลัง, กรมสรรพากร, กรมควบคุมมลพิษ, สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, ม.กรุงเทพ, ม.ขอนแก่น, ม.ราชภัฏสวนดุสิต, โรงพยาบาลรามา, บริษัท ที โอที จํากัด (มหาชน), บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด(มหาชน) ฯลฯ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี
  • คณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2538
  • สาขาวิชาเอก สังคมวิทยา
  • สาขาวิชาโท สื่อสารมวลชน
 • หลักสูตรพิเศษ
  • อบรมการสร้างภาพยนตร์ จัดโดยฟิล์มสี ฟู จิร่วมกับ ไท เอนเตอร์เทนเมนท์
  • อบรมการเขียน Web Programming ด้วยภาษา Perl โดย อาจารย์นิรุตต์ อํานวยศิลป์ ThaiDev.com
  • Blender 3D จัดอบรมโดย ComSci Cafe

ทักษะ

 • Adobe Dreamweaver CC
 • Adobe Animate CC
 • Adobe Photoshop CC
 • Adobe Illustrator CC
 • Adobe After Effects CC
 • Blender 3D
 • WordPress

Adobe Certified Associate (ACA) Certificate

 • Web Design Specialist
  • Adobe Dreamweaver CC
  • Adobe Animate CC
  • Adobe Photoshop CC
 • Adobe Illustrator CC
 • Adobe AfterEffects CC